V>.|- u?. ganisatie ling t.jl. in i. jwieltoe- paling te werkzaan net ver- van het Ier admini liging ïen van hem vol- rerschil- it Vlieg- leren van *ek Soes- 3oest on- Kiaarwatei Lt gevraagd ïouwveror- lem inge- j op het .e G no. /heffing te ;er in het hedrag ■ond wordt :n hreedte tit het hai ,n de ondei kamp tot men Me j r het tijc Kuziek- sen in dervonden ns de mu- BESLISSING. Besloten wordt den Raad voor te stellen aan den heer van IToesel rijwieltoelage toe te kennen. Besloten wordt aan den Minister mede te deelen dat inmiddels reeds een voorspel van het College aan hem is toegezonden aan welk voorstel de voorkeur wordt ge geven. Besloten wordt het rapport te deponeeren aangezien daaromtrent reeds het noodige is verricht. Besloten wordt adressant te "berichten, dat niet op zijn verzoek kan worden in gegaan. Aan den Voorzitter wordt verzocht het inlasschen van eenige ritten en daarmede -erwijziging van de dienstregeling met den heer Geerestein te "bespreken. De ontheffing wordt verleend onder de voorwaarden hiernevens door den Directeur van O.W. gesteld. Besloten wordt omtrent deze aangelegen heid het advies in te winnen van den heer Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Amersfoort Besloten wordt het advies in te winnen hij den directeur van Openbare .'/erken. 3 v^-0 v ud - - Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J <yc- ««étr AANMERKINGEN. y- -/ l* aA eCuAvw frtvtEvwys U- tEo-G- s^Al l - I- \4rV ^0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 906