s IK&3. N bh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Lr. V/ethouder Armen zorg. Voorzitter Ihbb. wethouder Armen zorg. •ethouder Open bare -erken. KORTE INHOUD. stelt voor het gezin Coljé vrije ge neeskundige behandeling te geven. stelt voor aan A.M.Brumsteedewonende te Soest een schrijven te richten waarin hem wordt medegedeeld dat het College voornemens is met hem ingaande 1 Januari 1929 een arbeidsovereenkomst aan te gaan in verband met zijne functie van nachtte lefonist tegen een belooning van f 2,25 per nacht met recht op acht verlofdagen met behoud van loon terwijl hem 26 vrije! nachten zullen worden toegestaan. deelt mede dat hem gebleken is dat de post Armenzorg, begrooting 1928 is over schreden en verzoekt maatregelen te wil len nemen tot dekking van het tekort. brengt ter sprake den gang van zaken betrek kelijk de administratie der afd.Openbare ./erken, in verband met de verantwoording der verschillende uitgaven door de afdee- ling financiën. Spreker is va,n oordeel dat wanneer de verhoudingen tusschen de afd. Openbare werken en financiën verbeterd zou kunnen worden, dat zich alsdan geen moeili heden meer zouden voordoen. Hij vraagt den Voorzitter of deze bereid is deze zaken eer onderling te bespreken, desgewenscht in het bijzijn van de hoofden der beide afdeeling De Voorzitter is hiertoe wel bereid, doch de Secretaris maakt de opmerking dat het hem voorkomt, dat reeds te veel gepraat is en liever zag, dat door het College hande lend werd opgetreden. Op de desbetreffende vraag van den ./et- houder welke handeling gesteld zou kunnen worden, antwoordt de Secretaris, dat hij reeds eenige dagen het voornemen heeft het College te adviseeren, de administratie der afd.Openb.werken te doen nagaan door een deskundige d.w.z. een onderzoek in te stel-1 len of de boekhouding en de daartoe behoo- rende neven administratie wel zoodanig is ingericht, dat deze aanpast aan de admini stratie op de afd.financiën. Janneer blijkt dat de boekhouding enz. goed is kan daarmed .vorden voortgegaan, terwijl in het tegenove gestelde geval apn regeling kan worden om lijnd, hetgeen dit voordeel heeft, dat het College alsdan op den gang van zaken kan toezien. Hogelijk geeft het onderzoek aan leiding om te adviseeren van de Afd.Openb. /erken een bedrijf te maken, waarmede veel administratie aan mandateering e.a. wordt bespaard. Spreker weet niet of het Bureau 'ordt /ordt Beslo van di gen. Eenpai het ac neming het Bi der Ve zij zi strati den Se jomtren inzend vies moet w p G 05 O Dagteekening en volgnummer. \h

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 907