mje ge- tonende te waarin College Januari r te gaan t nachtte- f 2,25 ofdagen m 26 vrije at de is over- te wil- kort ten betrek )penbare 'oording e afdee- Tdeel dat de afd. eterd zou en moeili, raagt den zaken eer cht in het afdeelinge iddoch dat het spraat is, bre hande den Jet- i kunnen lat hij ïeeft het oratie der ior een te stel- e b eho 0- anig is admini er blijkt n daarmed tegenove rden om dat het en kan ek aan- d.Openb. ede veel wordt Bureau BESLISSING. ordt besloten. .'ordt besloten. [Besloten wordt den Raad een wijziging [van den betrekkelijken post voor te dra- Igen. ienparig is het College van oordeel,dat iet advies van den Secretaris voor aan- neming vatbaar is, en neemt het besluit het Bureau voor Verificatie en Adviezen [der Ver. van ïTed.Gemeenten te vragen of [zij zich met het onderzoek der admini- jstratie der Afd,Openb.herken als door [den Secretaris bedoeld,kan belasten en omtrent hare bevindingen een rapport kan [inzenden eventueel vergezeld van een ad [vies wanneer daarin wijziging gebracht moet v/orden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. i. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 908