l^J.Af S S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. J.V.v.d.Craats 1-12-'31 Techn.\mbtenaar Gasbedrijf verzoekt verhooging van de vergoeding voo het schoonhouden van de o.l.school te Soes terberg, in verband met de ingebruikneming van het 4e lokaal. 7-12-'31 zendt overzicht gasbedrijf over de maand November 1931 i^il. Centraal Verifica-i ingek. 'i tiebureau j 5-12-'31 iTsl<P- Burgerlijk Armbe- s tuur 3-12-'31 d.financiën ter secretarie le afd. tarie 3-12-'31 ter secre-i 4-12-1931 zendt proces-verbaal van de op 3 Dec.1931 plaats gehad hebbende opname van kas en boeken van den gemeenteontvanger. bericht genegen te zijn de kosten te dra gen van tewerkstelling van kostgangers ovei eenkornstug het schrijven van ^>0 November 1931, doch slechts voor een tewerkstelling van 3 dagen per week ad f 2,50 per dag voo. allen. adviseert over te gaan tot het benoemen van een geneesheer belast met het verrich ten van de doodschouw gedurende het jaar 1932. biedt aan het ontwerp-besluit tot het verH leenen,ingevolge de Hinderwet van eene ver gunning tot de oprichting vcn een slagerij met rookerijop/in het oerceel Beukenlaan 20a, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie G.no.3432. J.Gorter e.a. Soest 17-11-'31 verzoeke aanbrenging van straatverlichting; aan den ingang der Vondellaan bij de Soes- terbergschestraat. De technisch ambtenaar belast itaet de lei ding van den Dienst Openbare Verken advi seert bij rapport dd. 3 Dec,1931 no.24-14-2 de gevraagde uitbreiding in 1932 te overwe gen, aangezien op den desbetreffenden post 'der begrooting 1931 geen gelden meer be schikbaar zijn. -^erKbest.der Paro- 21-I1-'31 verzoekt aanbrenging van een lichtpunt aan chie v/d H.H.Petrus en Paulus te Soest de Korte kerkstraat bij den ingang van het Kerkplein. De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding van den dienst Openbare Verken deelt bij rapport dd. 3 Dec.1931.doss.no.24-13*2; mededat het hem gewenscht voorkomt aan het verzoek te voldoen. Aangezien echter thans geen gelden meer beschikbaar zijn, zou deze uitbreiding niet eerder tot stand kunnen komen dan in 1932. <y 3 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 916