3 w 6 E J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. Rijksinspectie 'Verkver schaf f ing deelt namens den Minister van Binnenlandse! jaken mede, dat ingaande de loopende werk week voortaan wekelijks aan eiken tewerkge stelde bij de van Rijkswege gesubsidieerde werkverschaffing een brandstoffentoeslag kan worden gegeven van één gulden. Het rij Iraagt in de kosten van deze regeling het zelfde oercentage bij als in de loonen der werkverschaff ing. Deze regeling geldt tot en met 1 April 193 KORTE INHOUD. geslote tot en Le. aan met r per vi 2e. aan verse beide evene Hierv commie alsrned De fin 3chaff vereen Aan de beslis te wil 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 917