Onderzoek kosten van houtwerk voor het archief. Kosten gebruik gemeente-auto bij verhuizing M.de Bruin. Dekking verliezen Grondbedrijf. Crediet onderzoek balans 1927 "Ons Belang" Maandstatenboek Gem.ontvanger op 15 Mei 1928. Proces-verbaal kasopneming.14 Mei 1928. Crediet onderzoek gemeenterekening 1927. Controle gebruik torenklok en losplaats. Rapport kasopname gem.ontvanger op 14 Mei 1928 wijziging begrooting schadeloosstelling f 175»- aari J.Vos. Uitbetaling 75^ aannemingssom aan Vilson voor uitbreiding buizennet Subsidie Vrijw. Brandweer Soest voor <?-ja.rlg bestaan. Opmerkingen Ged.Staten omtrent wijziging begrooting 1928. wijziging gem.begrooting I927 en 1928. Lijst van oninbare posten gemeenterekening.1927» Maandstatenboek Gem.ontvanger op 15 Juni 1928. Crediet voor rioleering Burg.Grothestraat Wijziging gemeentebegrooting 1928, Gasbedrijf 1928 en Grond bedrijf 1928. Niet-goedkeuring begrootingswijziging vergoeding schade wo onwagenkamp Subsidie feestviering yöen verjaardag van H.M. de Koningin- Moeder Maandstatenboek gem.Ontvanger 00 15 Juli 1928. Gemeenterekening 1927» Uitbetaling f 290,80 aan "Soest Vooruit" wegens voorschot uitbetaald loon nachttelefonist Kosten overdracht van grond voor wegverbetering bestrijden uit gewonen dienst. Inning bijdragen kosten krankzinnigenverpleging. Verantwoording loonen personeel Gasbedrijf en kosten schil derwerk gashouder. Proces-verbaal kasopneming oer 6 Aug.1923. Vijzigingsbesluiten begrooting 1928 nos.1-2-127/133» Goedkeuring begrooting 1928. Vijzigingsbesluiten begrooting 1928, nos. 1-2-143/144. Aanbieding gem.rekening 1927 me"t wijziging begrooting 1927» Wijziging begrooting 1928 in verband met voorstel huren 4e lokaal Engendaalschool Begrip "inbrengwaarde" in verband opmaken balans Grondbedr. Vijzigingsbesluit begrooting 1928 crediet bouw R.K.Meisjes school. Jijzigingsbesluit begrooting 1928 en van het Wegenfonds in verband trottoir-aanleg perceel Geubbels. "Wijziging begrooting gasbedrijf in verband voorschotten technisch-ambtenaar Wijziging begrooting 1928 in verband aankoop straatlamoen Maandstatenboek gem.ontvanger op 15 Aug.en 15 Seot.1928. Gegevens Dir. O.W. bedrijfsbegrooting 1929 Grondbedrijf Uitbetaling openstaande oosten aan II.V. 7/ilson, vegens aan leg gasleidingen. K.V.MiIdenstandsbank Soest, beveelt zich aan voor aankoop fondsen en belegging gelden. Balans 1924 Grondbedrijf. Uitbetaling subsidie aan feestcomité te Soesterberg voor viering 70en verjaardag Koningin-Moeder Verzoek van Ged.Staten om maatregelen te nemen ter voorko ming van het over vorige dienstjaren inzenden van declaraties ten laste Openb.Werken. Uitkeering vergoeding over 1928 aan taxatiecommissie Grond bedrijf Raming wedden en salarissen voor I929 van gemeentepersoneel Verziering semi-permanente woningen tegen brandschade. Rapport controle administratie gasbedrijf, grondbedrijf en Wegenfonds Rapport kasopname op 6 Aug.jachterstand samenstelling ko hieren. Rapport kasopname bij woningbouwvereniging "Patrimonium", w'ijzigingsbesluiten gem.begrooting 1928, begrooting wegen fond en grondbedrijf.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1928 | | pagina 9