Jif- #-/-/// MO// te BESLISSING. Het verslag zal den Raad worden aangebode De ontheffing wordt verleend, n Besloten wordt adressant te berichten dat wanneer alle grondeigenaren zich bereid verklaard hebben den Sigendomweg aan de Gemeen,te op de gewenschte breedte in ei- gendomyzullen overdragen ,de Arnheinsche Waterleiding Mij. onmiddellijk zal over gaan tot het leggen van een hoofdbuis waarop alsdan zonder bijzondere kosten ioor belanghebbende kan worden aangeslo ten. In dit verband acht het College het gewenscht voorloopig ten aanzien van het verzoek het resultaat van den grondafstan^ af te wachten. esloten wordt aan het verzoek te voldoen n de ■an 'ordt vastgesteld. Aan den Directeur van Openb.Werken zal worden verzocht maatregelen te willen treffen opdat de straatverlichting steed in goede conditie verkeert en dat de stukkende lampen zoo spoedig mogelijk na opgave worden vernieuwd. Aan adres sant mede te deelen dat maatregelen zijn genomen ter voorkoming van de door hem geuite bezwaren. Co/ V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. l/ AANMERKINGEN. J i>*/ «Set

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 10