f iA. iA. S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnumi Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 1 5. J.H..C .Do orman Lid. van den Raad. 4- Jan.1 29 verzoekt het werk in de bosschen aan de Soesterbergschestraat voorzoover daar thans weder is begonnen onverwij ld stop te leg gen aangezien de Raad daartoe geen mach tiging heeft verleend. IU H.Hagedoorn. Soest blijkens rapport van den Secretaris dd. 7 Jan.I929 brengt de heer Hagedoorn bezwaren in dat de Eigendomweg niettegenstaande herhaalde toezeggingen van de zijde van Openb.Verken nog steeds niet is uitgewerkt. li". Inspecteur van het Lager Onder wijs. 2 Jan.29 deelt mede geen bezwaar te hebben tegen de tijdelijke benoeming van Mej.A.G.Koop- mans tot onderwijzeres aan de O.L.School in de Kerkebuurt zulks wegens ongesteld heid van Mevr.de Ruiter- Kraaikamp Idem. 28 Dec'28 heeft geen bezwaar tegen de benoeming van Mej.B.E. Birkhoff te Baarn tot tijdelijk onderwijzeres aan de O.L.School aan de Beetzlaan zulks ter tijdelijke voorzie ning in de aan die school ontstane vaca ture Wethouder Armen zorg. stelt voor Mej.G.Volfsen- van -Tooster vrije verloskundige hulp te doen verschaf fen. Idem. brengt andermaal ter sprake de verzorging van het idiote kind (meisje) van H.van Velsen, Schoolstraat alhier. De genees kundige Dr.Rupert heeft een verklaring afgegeven waaruit blijkt dat gesticht- verpleging zoowel in het be-lang van patier te als in het algemeen noodzakelijk is. Spreker stelt voor in afwachting van een nader onderzoek omtrent plaatsing in een gesticht aan den vader H.van Velsen voor noemd in de kosten wegens extratoezicht met ingang van 7 Jan.jl. eene bijdrage te verleenen uit de gemeentekas van f 4,-- per week. U O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 11