n de ar than^ e leg- a mach- BESLISSING. AANMERKINGEN. dd. 7 3 zwaren ide van jewerkt egen .Koop- chool esteld ng van elijk de orzie- vaca- iter ir schaf ,orgxng van lees- •ing ;icht- i patie is. .n een .n een ;n voor jzicht •age te 4,-- Besloten wordt den heer Doorman te be richten, dat het college met hem in deze van meening verschilt aangezien de Raad tot het uitvoeren van het werk wel de machtiging en het crediet heeft verleend. Om redenen buiten het bezwaar van den heer Doorman gelegen, beskuit de vergade ring aan den Directeur van Openb.//erken opdracht te geven de werkzaamheden op den weg getraceerd vanaf de Soesterbergsche - straat in de richting van de duinen,stop te leggen en eerst ter hand te nemen de wegen loopende vanaf de Heideweg in de richting Soestduinen. Dit besluit ook me de te deelen aan den heer Doorman. Be Yethouder van Openbare ./erken doet de toezegging maatregelen te zullen nemen tot spoedige uitzetting van den weg. Besloten wordt Uej .A.G.Koopmans te benoe men tot tijdelijk onderwijzeres aan de O.L.School in de Kerkebuurt en wel voor het tijdvak van 18 t/en met 21 Dec.1928. Besloten wordt MejB.F.Birkhoff te Baarn te benoemen tot tijdelijk onderwijzeres aan de O.L.School aan de Beetzlaan, zulks itet ingang van 1 Januari 1929. ■'ordt besloten, Jordt besloten, '9° Blijkens korte aanteekening aan het rapport ge hecht, zal de weg op Donderdag 10 Jan.'29 worden uitgezet.Aanteeke ning wethouders hoenders. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 1- Cl^CL l£ -7- U>3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 12