w~ nj. 6 S "o Zs i BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 135. Aanduiding van den afzender. i yi- iti?- xy. Weth.Armenzorg. J. Scholte Tuindorp 30 te Jlaarn. Dir»Ooenb ►Y/erken. Bestuur Ver.Een School m/d Bijbel idem» Bestuur der R»K. Bijz.school te Soesterberg. idem» Leger des Heils. Amsterdam. Prov.Bond Brand weercorpsen. Utrecht. Ver.Hed»Gemeenten Den Haag. doet het voorstel den armlastigen Wed. Hoogervorst en W.Drenth beide wonende alhier te plaatsen op de lijst van arm lastigen die vrije geneeskundige be handeling vanwege den gemeente-arts zul len genieten. vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten van een sme^derij etc, in het perceel de Windhond aan de Molen straat kad. gem.Soest sectie H. no.3838, 26 Eebr.'29 vraagt crediet groot f 220,- voor het Doss.37/7 maken van een tweetal vlotten eventueel te gebruiken bij ernstige overstrooming der Eem bij plotseling invallende doo£. 25 Eebr.'S1^ verzoekt den Raad de benoodigde gelden beschikbaar te stellen voor aanschaffing van schoolmeubelen en leermiddelen voor zijne school aan de Middelwijkstraat. 1 Pebr'29 5 Eebr'29 6 Pebr'29 Eebr'29 1 Mrt.129 25 Pebr'29 KORTE INHOUD. Wordt t Aan der besluit Met dez overeer wet. Beslote doch aa len dat komt de der vlc deze ee dat de geeft t Beslote Le wette alsvoor. ten behoeve der school te Hees. verzoekt den Raad de benoodigde gelden beschikbaar te stellen voor aanschaffing van banken. alsvoor voor den bouw van een 4e lesloka en verbetering van de speelplaats. wenscht collecte tusschen 2 en 16 Maart. vraagt in verband met hstr voornemen tot organisatie van de noodhulpdienst inge val van watersnood in de provincie eenigf inlichtingen omtrent formatie van het brandweercorps en eventueele bereidver klaring tot deelname. deelt de verdere ontwikkeling mede in de aangelegenheid borgstelling arbitrage e in alle geschillen enz. Omtrent wenscht een ond Zal nie Bpslote aan den ging Soe staat i vragen Van de Het sta 2e aang vroeger borgste 4) 3 C CC 15%. I5h- X bi" ZHD. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 135