2n Wed. wonende ran arm- Lge be- irts zul- linderwet 5rij etc, Le Molen* no.3838, >or het rentueel •.rooming Le dooj. i gelden schaff ing .en voor ;raat te Hees. gelden chaff ing lesloka 6 Maart, emen tot t inge- ie eenigf n het eidver- de in de trage e BESLISSING. Wordt besloten. Aan den gemeente-geneesheer xal van dit besluit kennis worden gegegevn. Met deze aanvrage zal gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen der Hinder wet. Besloten wordt het crediet te verleenen, doch aan den Directeur O.W. mede te dee- len dat het College het wenschelijk voor komt de materialen noodig voor het maken der vlotten in voorraad te hebben ,doch deze eerst te gaan maken wanneer blijkt dat de waterstand in de Eem aanleiding geeft tot ernstige overstrooming. Besloten wordt den Raad voor te stellen e wettelijke medewerking te verleenen. idem. idem. idem. Omtrent de verbetering van de speelplaat; wenscht de Wethouder van Onderwijs nog een onderzoek in te stellen. Zal niet worden gestuit. Besloten wordt de circulaire te zenden aan den commandant der Brandweer Vereeni ging Soest met verzoek de bijgevoegde staat in te vullen en het personeel te vragen of zij tot medewerking bereid is. i Wan de mededeeling wordt kennis genomen. Het standpunt van de vergadering in de- se aangelegenheid ligt reeds vast in een 1 vroeger genomen besluit nl. dat geen Borgstelling meer geëischt wordt. J/f. \A'Hil. 1 AANMERKINGEN. J \Jt' Hoi /r. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Vso/fT/ ck\ cJ[ lVVUl-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 136