BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. ~o 141- 145. 144- 14/5~- 14^. 14" Aanduiding van den afzender. ÏT.V. Bouwterrein Exploitatie Mij. "Heidebloesem7' Laren (N.H.) W.A.Hilhorst. L.Bergstr.iy. Soest. Geaoudheidscommis Baarn Wed. L.J.Th. Bekkers. Soesterberg. Alg. Gymnastiek Vereeniging De Soester Turn- club. 26 Febr'29 25 Febr'29 sie KORTE INHOUD. 26 Pebr2 8 Jan.'29 Afd. Comptabilitejit. Dir.Openb.Werken.j 13 Pebr'29 bericht voornemens te zijn per 15 Maart e.k. een bedrag groot f 4933,- in de gemeentekas te zullen storten voor aanleg wegen. vraagt in verband met den bouw van woon huizen aan de i&ar ia straat toestemming tot aansluiting aan de noodleiding der waterleiding. zendt verslag van de bevindingen en han delingen der Gezondheidscommissie over het jaar 1928. vraagt vergunning te willen verleenen tot plaatsing van een kiosk aan de Baten burglaan en het daarin verkoopen van ver ver schingen. vraagt in koop te mogen ontvangen eenige gymnsstiektoestellen geborgen op den zolder van het Raadhuis.De secretaris deelt mede van den deskundige D.C.van Kempen eenige schattingen van de toestelle te hebben ontvangen zooals vermeld op het ingekomen schrijven stelt de vraag op welkenpost der begroo ting 1928 verantwoord moeten worden de kosten verbonden aan het verlengen van dienstleidingen der waterleiding in de Rembrandt- en ïalmalaanresp. f 65,11 en f 28,39. adviseert tot intrekking van een 11-tal bouwvergunningen, afgegeven in 1927 en on* baarverklaring van de daarop voorkomende bedragen verschuldigd wegen leges. 3 3 CP Dagteekening en volgnummer. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 137