7 ^A) nT1 BESLISSING. Kotifieatie. Den gemeente-ontvanger machtiging te geven deze gelden in ontvangst te nemen. Besloten het schrijven om advies te senden aan de Directie der Arnhemsche Waterleiding Mij. te Utrecht. Zal den Raad worden medegedeeld, Besloten wordt aan adressante de ver gunning te verleenen geheel overeenkom stig die gegolden in het jaar 1928. Besloten wordt den secretaris te mach tigen de eventueel aanwezige toestellen voor de geschatte prijzen te verkoopen. en den opbrengst te storten in de gemeen tekas. Aangezien deze kosten onmiddellijk ver band houden met den nieuwen aanleg der Talmalaan waarvoor in den Kapitaal- dienst 1928 een crediet is opgenomen wordt besloten deze kosten ook op dien post te doen verantwoorden. Besloten wordt den Directeur mede te deelen dat intrekking der vergunningen niet meer noodig geoordeeld wordt, daar deze krachtens de bepalingen der bouw verordening na het verstrijken van een jaar zijn vervallen. Met betrekking tot leges zal worden mede gedeeld dat deze noodgedwongen door de vergadering als oninbaar worden verklaard jaangezien de bepalingen opgenomen in art. len 2 der verordening regelende de in vordering der leges niet zijn opgevolgd, Immers in deze artikelen is geregeld dat de leges zoonoodig vódc het afgeven der vergunning geïnd dun worden. Aan den JJirecteur zal. worden opgedragen in den vervolge met deze bepaling der invorde- ïdngsverordening rekening te houden. J\! 1Ihl. v 170. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. SS?. j s •t-vi c f iL<* 7t ff/j.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 138