l'vS. Zsv VTl. 1/S\. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den KORTE INHOUD. afzender. Weth. Armenzorg. vraagt de beslissing van de vergadering of in deze week aan werkloozen nog kolen- bons zullen worden verstrekt. Weth.Openbare Werken. stelt voor den Directeur van Openb.Werken schriftelijk opdracht te geven de noodige stukken in te zenden noodig voor het samenstellen van een besluit van den Raad tot het in schenking aanvaarden van strooi grond ter verbreeding van de Talmalaan. idem. stelt voor den werklooze Lemel, alhier, ingaande de volgende week uit te schakelen j bij de werkverschaffing, zulks in verband 1 met voldoende gezinsinkomen. C.A.de Boer. Utrecht. Pebr'29 vraagt door tusschenkomst van den archi tect J.Pilot alhier vergunning tot het bouwen van een dubbel en een enkel woonhuis op een perceel sectie D.no.1140 gelegen aal den Rieuweweg.De Directeur van O.W. advi seert dat het oprichten van een dubbel woonhuis niet kan worden toegestaan Art.8 der Bouwverordening en dat voor het enkel - woonhuis vergunning kan worden verleend, wanneer daartoe een verzoek wordt gedaan. J.C.Koelink. Soest. X3 Febr'29 vraagt ontheffing van het bepaalde bij art. 14 der bouwverordening voor het bouwen van een woonhuis op het perceel sectie H. no. 2008 De directeur O.W. adviseert onder enkele voorwaarden gunstig. R.Hoksberge» Soest. - vraagt ontheffing van het bepaalde van art 14 der Bouwverordening tot het bouwen van een villa in de Birkstraat op het perceel sectie C. no. 137®* De Directeur van O.W. adviseert gunstig. Dir.Openb.Werker adviseert tot verdaging van de beslissing op het verzoek om bouwvergunning van S.D. Idzerda Jr. nr. 1/30 C.Kraayenhage h Soest. verzoekt verdaging beslissing op zijne aan vrage om bouwvergunning, iio.l/9. P.Bruinsma. Soest. vraagt intrekking van de aangevraagde bouï/ vergunning voor 10 stuks landhuisjes. No.l/12. D irOp enb.Werker biedt ter behandeling aan een 2-tal bouw vergunningen vergezeld van de noodige tee- keningen adviezen Beslote. derde w meer te Wordt bi Wordt b< Overeenl eur van Besloten onder de O.W. ges Besloten Besloten Besloten inl behan Del vergui komstig lage gev 4J 3 C O) "O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 139