tfs- BESLISSING. lering g kolen- b«Werken noodige c het ien Raad m strooi; ilaan alhier, schakelen verhand j archi- ■- het woonhuis ilegen aair advi- tbbel m Art .8 st enkex ■Ie end, gedaan. s hij art.' uwen van H. no. onder van art wen van perceel an 0»W. lissing an S.D. ijne aan' gde bouw L bouw- Lge tee- Besloten wordt in verhand met de veran derde weersgesteldheid geen kolenhons meer te verstrekken. Wordt besloten. Wordt besloten. Overeenkomstig het advies van den Direc teur van O.W, wordt besloten. Besloten wordt de ontheffing te verleenen onder de voorwaarden door den Directeur O.W. gesteld. Besloten wordt de ontheffing te verleenen Besloten wordt de beslissing te verdagen. idem. Besloten wordt de aanvrage niet verder inlbehandeling te nemen. Del vergunningen worden verleend overeen komstig het besluit hiernevens als bij lage gevoegd onder de nrs.l/35 en 1/37» '/ziT SS Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 140