NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van de No der op Dins dag, den 12Maart. 192 9 Tegenwoordig de heeren: Burgemeester l»lnderiiijk... en J...C.«ZQende.rs.wethouders., SecretarisJG..A .Ba ten iaurg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den l 191 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers Z/É.d.tot en met Z./Psvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris', De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 144