E E J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. l/fco. l/l X. H.Aalders e.a. Soest. H.van Rooijen. Gem.Secretaris, xA Voorzitter 5 Mrt.*29 11 Bestuur Lenneps park. Soest. Ver. van Sport- L3 Oct.28 lA r. Voorzitter vl> b- Wethouder van Onderwij s verzoeken verbetering van de Veenhuizer straatalsmede naamsverandering, maakt bezwaar tegen opslagplaats van vuilnis aan denKojfstverlorenwegalsmede eventueel e stichting aldaar van het woo; wagenkamp j| rapport aangaande toelating van den heer Iburg door Hoofd Afd.Financiën (Monsma) op een der kantoren ter secre tarie op 25 Bebr.j.1. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden a. een besluit tot wijziging der gem. begrooting 1929 no. 2l/4. b. alsvoor no. 21/1 c. tot wijziging der begrooting grond bedrijf 1929 no. 22/l. verzoekt uitbreiding waterleiding in een gedeelte der Schrikslaan onder ver klaring bereid te zijn f 125,- f 1301 aan waterverbruik per jaar te willen garandeeren. De Directeur van O.W. adviseert dd. 6 Mrt.1929 no. 95/12 de uitbreiding tot stand te brengen over de helft van de Schrikslaan tusschen Taldeck Pyrmontlaa en Beetzlaan. stelt voor aan den Raad onder aanbiedir. van het wegenplan van den Directeur var. O.W. dd. 2o Aug.28 en het daarbij ge voegde financieele overzicht van B. en dd. 26 Oct.1928 te verzoeken alsnog tot vaststelling van het wegenplan en de re geling der financieele gevolgen te will overgaan. stelt voor den Raad ter kennisneming aan te bieden het door den Directeur w1 O.W. gemaakte plan voor den bouw eener! nieuwe o.l.school te Soesterberg met d daarbij gevoegde berekening van kosten en te verzoeken het College te machtig verdere voorbereidende maatregelen te treffen. <y 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 145