A- jf Kii, reenhuizer. ig. its van ig, alsmede .n het woo: ran den .nciën ;er secre- telling Ier gein. ig grond- ling in >nder ver- a f 130/ willen •t dd. 6 ling tot van de 'yrmontlai BESLISSING. aanbiedir cteur var, rbij ge- an Ben lsnog tot en de re n te willl neming ecteur w! uw eenerl rg met d'| n kosten machtig1' elen te Deze ingekomen stukken zullen den Raad worden medegedeeld. ten aanzien van de naamsverandering Veenhuizerstraat zal den Raad t.z.t. worden voorgesteld deze te wijzigen in Adelheidstraat. Wordt besloten. In afwijking van het advies van den Direc teur van 0.7/. is de vergadering van oordeel dat het aanbeveling verdient de geheele leiding Waldeck Pyrmontlaan - Beetzlaan over de Schrikslaan aan te leggen,zulks in verband met de omstandigheid daar het toch de bedoeling is de aan deze laan gelegen gemeentegronden als bouwterreinen te verkoopen.Besloten wordt dienovereenkomstig den Raad het voorstel te doen, echter on der bepaling dat de Ver.Tan hennep's Sportpark in het garantiebedrag ad f 266^25 per jaar met een bedrag van f 125»"* deel neemt. Wordt besloten. 'ordt besloten. <Jj hH/i. ki[i- \s Ky\l !TU. <y(i hoj. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. U J Cl ijl 4 Cei cCt.tlfv-a AANMERKINGEN. I - 'Htluivvw

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 146