u3. e 13 vt»j. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. lU. Directeur van Openbare «Verken. 26 Febr.^S no.46/10 Ver.van kerklie den in dienst der gemeente. T.O.D.O. 26 Febr 29 IJ 6. Secretaris In deze notulen zij aangeteekend dat in den aanvang der vergadering overgegaan is tot het houden eener openbare aanbesteding van het ophalen van asch en vuilnis vanaf' 15 Maart tot en met 31 Dec.1929. In de gesloten bus werden aangetroffen vier in- schrijvingsbiljetten. Fa opening der bil- jetten blijkt dat R.Oosterbee^ehgjteggha- len van asch en vuilnis te Soest voor a.f 848,- en b. f 720,- ked.T.Vierkant voor a. f 775»- en b.f 68/ Voor Soesterberg schrijven in: G.Tammer voor f 380,- en 1 G.Stalenhoef voor f 448,-. Voor de aanbesteding en voor de opening j der biljetten wordt door den Voorzitter aan de aanwezigen bekend gemaakt dat ter j aanvulling der' ter inzage gelegen voor waarden van aanbesteding alsnog wordt be paald dat het vuil moet worden opgesta peld op eene hoop ter hoogte van 2 Meter, en dat de aannemer verplicht is de waarde- looze rommel als emmersglas,porcelein en dergelijke van het terrein te verwijderen, Geen der aanwezigen maakt tegen deze aan vulling der voorwaarden bezwaren. zendt in aansluiting van zijn rapport van 22 Jan.I929 no.46/6 de kostenberekening van verharding van een gedeelte etsr staaix Pompstation der katerleiding aan te leg gen weg op de schetsteekening in blauwe kleur aangeduid. zendt ter kennisneming een door haar vast-, gesteld reglement, met het verzoek even tueel een lokaal beschikbaar te stellen voor het houden van vergaderingen. biedt ter vaststelling aan eenige besluite! tot restitutie vermindering en ontheffing j schoolgelden D3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 147