•Ah. ;ieagha- A/j Je besluite! theffingI BESLISSING. dat in ;egaan is ibesteding lis vanaf In de vier in- der bil- voor b.f 691,' pening zitter dat ter voor- ordt be- gesta- 2 Meter, e waarde- elein en wij deren, eze aan port van kening er atauix ij het te leg- blauwe aar vast-, k even tellen Het inschrijvingsbiljet van R.Oosterbeek wordt voor onwaarde verklaard op grond dat het niet naar behooren is gezegeld. Het ophaleh van de asch en vuilnis te Soest wordt gegund aan de Ted.T.Vierkant als laagste inschrijver voor de soin van f 685"»- onder bepaling dat zij gerechtigd is het vuil te mogen sorteeren op de wij ze als in de voorwaarden nader is omschre|ven, Het ophalen van het vuil te Soesterberg i gegund aan G.Tammer, Postweg no.5 aldaar voor de ingeschreven som groot f 380,-. Besloten wordt dezen aanleg nog niet te bevorderen en den Raad voor te stellen overeenkomstig de beslissing genomen in de vergadering van 5 Febr.j.1. Besloten wordt aan de Yereeniging te be richten dat zij door het College wordt erkend en dat zij omtrent het beschik baar stellen van een vergaderlokaal bij voorkomende gevallen een verzoek kunnen inzenden. ®)e besluiten worden vastgesteld. 3e Afd.no. 26-1-50 26-1-49 26-1-51 26-1-52 26-1-53 26-I-54 26-1-55 2Ó-1-56 t/m 6l Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 148