77- s s vyr. I J? "o xll. xix. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Secretaris Armenraad s-Gravenhage. 6 Mrt8'29 No.180. 11 i. Gezondheidscommissie Baarn. KORTE INHOUD. stelt voor dij den Raad alsnog een crediet' aan te vragen groot f 2700,- voor egali- seeren van wegen in domplex 12 Grondbe drijf, aangezien is gebleken dat het toe gestane crediet ad f 63OG,- bij besluit van 11 Jan.j.1. tot f 10.000,- had moeten zijn aangevraagd. vraagt inlichtingen omtrent Johannes van Sonsbeek die op 12 Nov.1.1. uit deze Gemeente naar Den Haag vertrokken is. zendt rekening en verantwoording over 1928. 174. I Dir. Openb.V/erke adviseert tot plaatsing van 3 brandkranen in het rayon Soesterberg. Idem. 7 Mrt.*29 no.95/7 G.de Lange. Heuvelweg. Soest. K.Dral e.a, Vinkenweg. Soest. Inspecteur van Politie deelt mede dat toestemming gevraagd wordt tot aansluiting van eenige pefceelen aan de Waterleiding. De perceelen van M.Horns- veld adviseert hij nog niet te doen aan sluiten aangezien de afrekening der leiding in den Hoorderweg nog niet heeft plaats gehad. De Secretaris merkt op dat onlangs door B. en W. is besloten te wachten met af- afrekening der verschuldigde bedragen we gens aanleg der waterleiding in den Heuvel en Noorderweg en vraagt of thans over ge-f gaan kan worden tot aanschrijving van hen die tot betaling verplicht zijn. vraagt uitstel betaling straatbelasting. verzoeken over te gaan tot verharding vanl den Vinkenweg. dringt in een rapport aan op betere huis vesting der politie, (u 3 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 149