z 7 zAA Hof. i crediet' egali- rond.be- het toe- besluit id moeten ines van deze 1 is. over tndkranen BESLISSING igd wordt :len aan i M.Horns- ien aan- der st heeft ;s door iet af- •agen we- ,en Heuvel over ge-' van hen asting. ding vrnf re huis- Wordt "besloten. De ontwerp-brief te richten aan den Armenraad wordt ter kennisgebracht aan de vergadering en dienovereenkomstig vastgesteld. Wordt goedgekeurd. Besloten wordt de brandkranen te doen aanleggen en in verband daarmede de voor dit doel bestemde gelden uitge trokken op de begrooting 1928 over te brengen naar den desbetreffenden post der begrooting I929. Besloten wordt met uitsluiting vanêe pebfceelesi Hornsveld/vergunning tot aansluiting te verleenen en voorts de aanschrijving tot betaling te richten tot hen, die zich daartoe hebben verbonden. Besloten wordt den Ontvanger te verzoe ken uitstel tot betaling te geven tot 1 Mei a.s. Het advies van den Directeur van O.W. zal worden gevraagd. Aangezien de vergadering het wensche- J-jk vindt eventueele plannen tot ver bouw van het Raadhuis in studie te nemen *°rdt besloten onder leiding van den wethouder van Openbare Werken daarvoor een commissie samen te stellen bestaande uit den Secretaris, Inspecteur van Poli tie, Directeur O.W. en den heer Groot, als secretaris. 3 cJ( cLuJU \JV ïtrft. 'Ga**— |3 (c4 cLllAa*u s ^Al H37/1. vW1. H Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. F 1/ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 150