\^\A i - 4 BESLISSING. yan onder Besloten wordt f 4,- per week bij te ing. dragen. Advies Belastingcommissie zal worden ingewonnen. verzoeke! van de Be vergunningen worden verleend overeen komstig het besluit hiernevens als bij lage gevoegd en geboekt in het desbe treffend register cnder de nrs. 2/12 ,1/36 en l/40. De aanvrage van de Mij.tot Expl. van Onr en roerende goederen, Korte Brinkweg 2 alhier wordt ter nadere onderzoek door den wethouder van Openb.Werken,verdaagd. ■g en over verband schade- Onder intrekking van een vroeger genomen beslissing wordt onder verwijzing naar het vonnis van den Kantonrechter en het rapport van den gemeente-veearts beslo ten den ïfaad te adviseeren geen schade vergoeding toe te kennen. V Cil li «End en- Voorzit- icien gemeente- n l/3 der paraat ;en, aangt- is ge- .tdooiing it wordt Dit besluit wordt alsnog bekrachtigd onder toevoeging van de bepaling dat de openbare gebouwen kosteloos met het apparaat ontdooid moeten worden. .ijk plaat terrein Wordt toegestaan. :an een Besloten wordt de voordracht om advies telzenden aan den Inspecteur van het Lager Onderwijs. 0 y 4KV Vermelding Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. AANMERKINGEN. - 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 152