7 NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders s No van de der op loensdag, den 13.ïfeart192 9. Tegenwoordig de heeren: ,MT.»Burgemeester ..A..HncLendij.k.,en...A».J.».C.*Ko..eM.e.rs.wethouders, •secretaris JG A. .Ba t enbur g Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den z19 2Jj worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met ztfjvan den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 154