Uf. s B "o vSL BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Gem.Secretaris. idem. Arnhemsche Water leiding Mij. Utrecht. KORTE INHOUD. stelt aan de orde de van Ged.Staten ont vangen beslissing aangaande de vaststel ling der gemeente-rekening 1924 t.w. hei besluit dd. 25 Febr.1929, 3e afd.no.328] 345. De Voorzitter wenscht thans van de vergadering de beslissing omtrent het aa den Raad gerichte voorstel inzake het al of niet instellen van hooger beroep tege: de genomen beslissing van de Ged.Staten over de toepassing der Verordening, regij lende het beheer van het Grondbedrijf. Beslotei der gew Ite deel vraagt machtiging de legesgelden voor de gedrukte Alg. Politieverordening in af wijking van het desbetreffend tarief der legesverordening zijnde f 0,40 per bla: zijde te mogen stellen op f 1,5® Per veï,t ordening. vraagt machtiging aan Mej.A.C.vsn de Giessen en Mej.M.M.C. Stam voor verricht typwerk in de avonduren eene vergoeding te mogen uitkeeren en verzoekt de be dragen wel te willen vaststellen. vraagt vergunning tot het maken van een inrichting voor het oppompen, van drink water te Soest nabij den Koudhoornweg w 3 C 03 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 155