BESLISSING. taten ont- vaststel Besloten wordt den Raad onder overlegging der gewijzigd vastgestelde rekening mede 4 t.w. hei- te deelen dat na rijp beraad en na des fd.no. 3281 ns van de ent het aa ake het al eroep tege: ed.Staten ning, regf. bedrijf. n voor de g in af- arief der 0 per bla: 0 per ver' an de verricht rgoeaing de be- n. van een n drink- ornweg kundige voorlichting de vergadering van oordeel is te moeten voorstellen in de door de Ged.Staten genomen beslissing te berusten en B. en VV. op te dragen eene voor de gemeente zoo redelijk mogelijke beschikking te treffen. Voorts zal den Raad worden medegedeeld dat de Vergaderinjg van meening is dat een verder voortgaan cp den ingeslagen weg niet tot het gewenschte doel zal geraken en dat elk verder pogen om de gevallen beslissing te doen wijzi gen, vruchteloos is. Als motiveering zal worden vermeld dat het besluit van 15 Juni 1926 ,4e afd.no 1-2-111 goedgekeurd door Ged.Staten van 24 Augustus 1926 3e afd. no. 20 43/IÓ74 tot wijziging der gem.begrooting 1925 waarbij de inbreng van de terreinen in helt grondbedrijf va gerekend met terugwerkende kracht tot 1 Jan.1923 werd geregeld, vast s_taat en niet meer kan worden teniet ge daan, aangezien een wijziging van zulk genomen besluit slechts het loopende dienstjaar waarop het betrekking heeft kan beïnvloeden waarin die wijziging word vastgesteld. tflrdt besloteni Besloten wordt aan Mej.A.C.van de Giesser een bedrag van f 25,- en aan Hej.M.M.C. Sftam een bedrag van f 15,- uit te keeren. Het deze aanvrage zal gehandeld worden overeenkomstig de bepalingen der Hinder- wet. <7 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. P rl r» r> ^OK' ij -i i rtVtf i nrr o •niT tra v» f 7 f.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 156