y mi y y L e e "o 0. X^g: BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Gemeenteontvanger Hoofd Openb.School 12 Mrt'29 Beetzlaan. Idem. Afd.Onderwijs. Bewoners semi-per- manente woningen »Vi eks1o o t erweg Alhier. Brandraad. de Algemeene Po litiebond. Hilversum. 14 Mrt'29 12 Mrt '29 Mol/42 KORTE INHOUD. zendt maandstatenboek met kasouname uer 15 Maart 1929 verzoekt wegens ongesteldheid van Mej van Beemen en den heer Stuurman tot tijde j lijk onderwijzeres te benoemen xsc Mej H.van Raalten te Baarn en wel voor het tijdvak van 25 Bebr.t/m 8 Mrt 1929 stelt voor wegens ongesteldheid van Mej, J.C.van den Broek tot tijdelijk onderwij eres te benoemen Mej.H.van Raalten te Baarn en wel met ingang van 14 Maart. 192- vraagt of gevolg moet worden gegeven aan* het verzoek van den Pensioenraad dd. 27 Febr.1929 waarin verzocht wordt den pen sioengrondslag van Mej.M.H.E.Brinkgreve als onderwijzeres bij het Herhalingsonde:" wijs met ingang van 1 Januari 1919 Tast stellen op f 180,-. Boor de Afd.Onderwijj wordt gerapporteerd, dat Mej.Brinkgreve voornoemd gedurende de jaren 1917 tot 191 geen herhalingsonderwijs meer heeft ge geven en ook h±e± geen salaris over die jaren heeft genoten. doen het verzoek van gemeentewege mest ti willen verstrekken voor ontginning van d hun in huur gegeven tuintjes. llTotif IBeslo speeti fte wil jBeslol specte te wir langez Bdat ni -lijke ionderw sioens tls on lerwij 3p f 1 brengt advies uit inzake aankoop van een automobielbrandspuit ten behoeve der brai voorziening Soest en verplaatsing van de manschapwagen van Soest naar Soesterbergi zendt in verband met subsidie-aanvrage op verzoek van den Raad alsnog een ver slag over het jaar 1928. "pesloti pp te c woners De verg Vereeni R ad he fan eer van "'een en groot f staande te verk Geslote 4nder m Oorspro 4er sub V a c Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 159