BESLISSING. >name per ran Mej t tot tijde xsc He j 'oor het •929 liotif icatie. Besloten wordt het advies van den In specteur van het 1.0. te Amersfoort in te winnen. I van Mej,1 onderwij. .ten te Maart. 19? igeven aan' id dd. 27 den pen- ■inkgreve .lingsonde: .919 vast 1.Onderwij: ■inkgreve 117 tot 19^ leeft ge- over die ige mest tf; ting van di- (Besloten wordt het advies van den In specteur van het 1.0. te Amersfoort in te winnen. tangezien het College van oordeel is [dat niet mag worden getornd aan moge- [lijke pensioensaanspraken van bedoeld [onderwijzeres wordt "besloten den pen sioensgrondslag van Mej.M.H.E.Brinkgreve ils onderwijzeres bij het Herhalingson- lerwijs met ingang van 1 Januari 1919 jp f lBO,- vast te stellen. 3esloten wordt den Directeur van O.W. op te dragen de noodige mest aan de be woners der -woningen te verstrekken. iop van ee: jle "vergadering kan zich met het advies re der "torai*" T-reenigen zoodat besloten wordt den ng van de E 'ad Let voorstel te doen tot aankoop iesterbergi ■an een automobielbrandspuit bij de fir- *1 van der Ploeg over te gaan en voor een en ander een crediet te verleenen groot f 6.000,- en te besluiten de be staande motorspuit aan genoemde firma ie verkoopen voor f 1,000,-. .anvrage een ver- ■esloten wordt het den Raad aan te bieden onder mededeeling dat het College het Oorspronkelijke voorstel tot afwijzing ■er subsidie-aanvrage handhaaft. kA"' /l/"VnV 1/ ^AJ' ^0 b Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1/ Cm oEuXha-( 1/ Ar\ cLu-tm- j C\Ji

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 160