r T' ;uj5v 6 6 >tn>. 301. yoi. 3oh. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter Gezondheids commissie. Baarn. Directeur Openb.verken. 12 Mrt'29 14 Mrt'29 Doss.I7O/8 St.Vincentius- vereeniging. Parochie St. Petrus en Paulus 11 Mrt'29 Wnd.Directeur Postkantoor. Alhier. 11 Mrt'29 No.68/4 itia. Wethouder Armenzorg. R.van Woudenberg Soest. K.de Boer. H.Wolf sen. Soest. KORTE INHOUD. deelt mede dat op heden openbare verhurinJ der landerijen aan den Lange Brinkweg zijf verhuurd aan Aart van Doorn veekoopman wonende te Soest voor de totaalsom groot 1 f 1525>- Per jaar. brengt advies uit terzake de ingezonden klacht van J. Klaassen alhier omtrent den slechten toestand van de woning Vredehofstraat 3a« bericht naar aanleiding van de hem ge richte aanschrijving dd. 7 Mrt.1929 »3e Afd. no. 463 inzake inning leges bouw vergunningen. verzoekt de bijdrage van de gemeente in dl verplegingskosten van de kinderen Bernardi in den vervolge te willen uitkeeren aan den inmiddels gevestigden bijzonderen Raad der St.Vincentiusvereeniging (Perm. meester J.Kruijtzer vraagt vergunning tot plaatsing van een brievenbus op den noordelijken bern van den Heideweg in de onmiddellijke nabijhei: van de Soesterbergschestraat. stelt voor M.Manné bewoner van een nooll woning aan den Wiekslooterweg aan te schrijven dat hij de woning voor 1 Aprill a.s. moet hebben verlaten. verzoekt verbetering van den Noorderweg. komen in de vergadering teneinde hunne bezwaren kenbaar te maken in verband met de Hinderwet-aanvrage tot vestiging van een smederij in den ouden molen "De Wind hond" CD 3 G CP "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 161