>11 BESLISSING. AANMERKINGEN. verhuring .nkweg zij; ekoopman iom groot ;ezonden ïtrent ting tem ge- •929 »3e i bouw- an de mededeeling wordt kennisgenomen. Besloten wordt overeenkomstig de "bepalinge der -oningwet den eigenaar der woning aan le schrijven de noodige verbeteringen aan Ie brengen. Besloten wordt den Directeur te berichten dat uitvoering gegeven moet worden aan het bepaalde bij de verordening regelende de invordering van leges en in ieder ge val door B. en W. in den vervolge geen besluit meer is te verwachten tot oninbaa verklaring van verschuldigde legesgeld'en. Omtrent verdere uitvoering dezer aangele genheid kan de Directeur zich verstaan met den secretaris. sente in da sn Bernard^ iren aan ideren ig (Penn. van een iern van 1 nabijheif lesloten wordt aan het verzoek te voldoen Besloten wordt de vergunning te verleenen ojader voorwaarden dat omtrent plaatsing ofrerleg wordt gepleegd met den Directeur 0.7. :n r- t een nood ,n te or 1 April irderweg. hunne band met ;ing van "De Wind-, ford Irdt besloten. let adres zal aan den Raad worden medege- Beid. in de ingebrachte bezwaren wordt proces- rbaal opgemaakt. Col cixJU^ L xJ v,Aj H 1 r/,. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. J -/-fa

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 162