>or 4 J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. D. de Gier, Soest idem. 13 -^^29 ioj. Di Directeur O.W, 19 Febr'29 Ho.131/5 Wethouder O.»1/, >13. Voorzitter .ïethouder Armen zorg. Mi. j Gem.Secretaris KORTE INHOUD. vraagt ontheffing van art.14, 3e Ed der "bouwverordening in verhand met den voor genomen houw van een garage op het kadas trale perceel sectie H. no. 4430 aan de Middelwijkstraat. vraagt vergunning tot het houwen van een garage op het perceel sectie H.no.4430 aan de Middelwijkstraat. hrengt advies uit inzake rioleering Lindenlaan en van Weedestraat adviseert te hesluiten de werkverschaf fing te doen beëindigen op 30 Maart a.s, wanneer de Raadscommissie zich daarmede kan vereenigen. deelt mede dat hij een oplossing zoekt om den hoofdagent van Politie H.J.van Leeuwen te ontheffen van zijn deurwaarderij schap Hij overweegt van Leeuwen aan te j stellen tot Majoor van Politie doch zal daarvoor eenig crediet noodig hebben, reden waarom hij de vergadering verzoektj daaromtrent een voorstel aan den Raad te willen doen. stelt voor de ondersteuning ten behoeve van de Get>r.Klein te verlengen let intre Febr.'29 leend ove Directeur Besloten cvereenko bijlage g Besloten te stelle bovengron desnoods riool afg over de b mende op 'ordt bes I bespre iet beslu stellen d met een g lalarissc jaarlijks ■ordt bes stelt de vraag of evenals vorig jaar den Uesloten Goeden Vrijdag de diensten der Gemeente gesloten zijn. a a 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 163