fT .id der i voor- kadas- ian de ran een .44-30 BESLISSING. schaf- rt a.s. armede zoekt .van rwaarderi aan te doch hehhen erzoekt Raad te Iet intrekking van het hesluit van 26 Febr.'29 wordt alsnog ontheffing ver leend overeenkomstig het advies van den Directeur O.W. Besloten wordt de vergunning te verleenen overeenkomstig het "besluit hiernevens als "bijlage gevoegd No.l/33. Besloten wordt den Directeur de vraag te stellen of het niet mogelijk is de bovengrondsche rioleering te handhaven desnoods door het maken van een open riool afgedekt door een ijzeren plaat over de breedte der Lindenlaan .uitko mende op de van 7Veede straat. Wordt besloten. 5;, bespreking dezer aangelegenheid wordt het besluit genomen den Raad voor te stellen de salarisregeling aan te vullen iet een groep"Majoor van Politie"en een Salarisschaal van f 2400 - f 2850, 9 ®én jlaarlijksche verhoogingen van f 50 ehoeve Wordt besloten. aar den meente Besloten wordt tot sluiting. t-1 77 ig Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. l 7' Uit iK Axv\A/Wt lx SVVKA t<U lU.LU«-« 2 OOC/V(^W3 - VIU> Xti 1-0 ^AAaA Ltjtlj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 164