G G "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3 11 Directeur O»?* 313. Pa. van Lankeren te Zeist. 3 14. Jd/f- C.van Schalkwijk, Beetzlaan 9* Soest. Directeur 0..7. 3 vC. 517- Gem.Ontvanger Y/eth. Armenzorg, 9 Mrt.29 ho.40/2 19 Mrt129 "biedt ter "behandeling aan eenige ver zoeken om "bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen vraagt ontheffing van art.8 der "bouwver ordening voor het "bouwen van een dubbel woonhuis aan den Verl.Postweg alhier. behoeft ontheffing van het bepaalde bij art.13 der bouwverordening (diepte der open ruimte achter een 'gebouw) en wel tc een afstand van 8.91 -I. bericht dat F. Bruinsma 5 landhuisjes zal bouwen aan den Verl.Postweg waarv;| ontheffing noodig zal zijn van het be paalde bij art.8 der bouwverordening. Hl vraagt de beslissing van het College op welke wijze deze ontheffing zal worden verleend. heeft bezwaar stel betaling Lange alhier. tegen het verleenen van uil straatbelasting aan Gebr. deelt mede van de Vereeniging Kinderkleel ding te Amsterdam een bedrag ad f 25>" te hebben ontvangen ten behoeve van het gezin Maal, alhier. Hij rapporteert dat hij persoonlijk de vrouw van Maal heeftl gesproken en de vraag heeft gesteld heul mede te deelen, welke leverancier zij f meent te kunnen aanwijzen voor de leve ring van kinderkleeren,teneinde een Sa".. rantiebewijs te kunnen afgeven. Mej'j v/enschte daarop niet in te gaan aange*- sienzij overleg v/enschte te plegen met haar man.Daarna heeft Maal hem voor de u (J 3 C CJ3 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 167