BESLISSING. ver- eld van en bouwver- dubbel lhier vergunningen worden verleend overeen- [enkomstig de besluiten hiernevens als lijlagen gevoegd en geboekt onder de nrs. I/301/411/441/451/46 en 1/47,2/13, /14,2/15»en 2/l6. Ie beslissing óp het verzoek van D.P.Ver- lurg e.a, te Amsterdam geboekt onder |r.l/39 wordt verdaagd. het verzoek van J.Scholte te Maarn tot verbouw van den windmolen de Windhond rordt afwijzend beschikt op grond van het reit dat met het plan van verbouw geen tekening is gehouden met de aesthetische iischen welke voor een verbouw van het estaande monument zijn te stellen. lesloten wordt de ontheffing te verleenen Inder voorwaarde dat voor aanleg en on- lerhoud van den Verl.Postweg een bedrag fan f 300,- in de Gemeentekas wordt ge- ltort.(Wegenfonds 1de bij te der n wel tc Ie ontheffing wordt verleend. isj es waarvi| et be ning. lege op| worden :n van ui| ,n Gebr. ,nderklee| f 25,-, van het »ert dat ;1 heeftl ,eld hem| !r zij le leve-1] een ga" Mej .Maal aange-J ;en met roor de besloten wordt den Directeur te berich ten dat ontheffing zal worden verleend inder de gewone voorwaarden van storting Ln het wegenfonds Verzocht wordt spoedig dienaangaande iet advies in te zenden. besloten wordt, het verzoek van Gebr.de Lange af te wijzen. trs-b Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 7Z f AANMERKINGEN. 2S S/I-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 168