y- e e BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3i$- D irOpenb .Verken 22 Mrt'29 no.46/12 Gem. Secretaris. Vereeniging "Zomers Buiten" Amsterdam. 15 Mrt. 29 3 x 1DiXgKiBKXXkxXX B ouwe ommi s s i e Sli.l Gem.Secretaris 12 Mrt «9 KORTE INHOUD. wijze Tan deze Bedeeling Bedankt met als gevolg dat hij (Wethouder) een en ander heeft medegedeeld aan de Vereeniging Kinderkleeding. Bij schrijven vatt 18 Maarï 1929 Bericht de Vereeniging dat de F 25I in ieder geval niet Behoeft te worden terug gegeven en Besteed kan worden voor andere doeleinden. Be wethouder vraagt wat thans zal moeten geschieden. geeft een specificatie van het door den Raad verleende crediet ad f 8320»- te verwerken aan den aanleg en verharding van de BatenBurglaan. De Directeur is Bij de Behandeling van deze aangelegenheid in de vergadering aanwezig. Hem wordt door den Voorzitter medegedeeld, dat de Raad heeft Besloten de BatenBurglaan c.a. te vernieuwen en te verbeteren over een leng' te van 1040 M. Uit de specificatie Blijkt dat slechts over een lengte van 600 M. de verharding wordt aangebracht. De ver gadering is van oordeel dat de door den Raad vastgestelde lengte ad 1040 M. moet Blijven gehandhaafd. Biedt ter vaststelling aan een tweetal Besluiten tot ontheffing van schoolgeld. deelt mede het door haar gehuurde terrein, aan de Beaufortlaan wederom te willen in huren. adviseert afwijzend op het Beroep door C.J.van Oosten alhier Bij den Raad inge steld naar aanleiding van de afwijzende Beschikking op zijn verzoek om onthef fing van art.14 der Bouwverordening Be- noodigd voor het Bouwen van een winkel huis op een terrein kad gem.Soest Sectie H.no.3371. Biedt aan het ontwerp van het verslag aangaande het Armbestuur over 1928 Aan den wordt op' ficatie de met e ter geza: Besloten machtigi oordeel De "beslui esloten iet terre verhuren, ?er jaar. isnog he orden ge pesloten wereenko Het ver: «J 3 J33 O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 169