-"7e~y r~- BESLISSING. Fll3esloten wordt den Jethouder volledig machtiging te geven het geld naar zijn oordeel te besteden. Aan den Directeur van Openbare Derken wordt opdracht gegeven een nieuwe speci ficatie in te leveren rekening houden de met eene verharding en wegverbetering ter gezamenlijke lengte van 1040 M. )e besluiten worden vastgesteld. Besloten wordt den Raad voor te stellen pet terrein voor den tijd van 5 jaren te verhuren,voor den prijs van f 0,^0 per K2 ?er jaar. Omtrent deze beslissing zal Jilsnog het oordeel van de G-rondcommissie morden gevraagd. besloten wordt den Raad voor te stellen tTereenkomstig het advies der Commissie. Iet verslag wordt vastgesteld. 3e Afd.no. 26/1 62 en 63. j/ 'S' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. cT//.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 170