■Vj. g 3 G "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 313. 314. 3 Ml Bewoners Hoorder- weg DrV.Zuidema, Zeist. Dir. Open"b.berken 19 Mrt'29 Ho. 7O/3 ili. Gem.Ontvanger E. <7esthoff Haarlem. 19 Mrt29 3 Mr.F.A.Beunke21 Mrt.'29 Zeist. Schatter Vergun ningsrecht. 22 Hrt.'29 verzoeken den Raad om verbetering van den Hoorderweg. voert in zijn schrijven ingekomen 19 Mrt. j.1. "bezwaren en omstandigheden aan naar aanleiding van de vraag of hij de door de gemeente "betaalde verplegingsgelden ad f 171,39 (Krankzinnigenverpleging) aan de Gemeente wil restitueeren. rapporteert dat de geleden schade wegens schoorsteenbrand in het perceel Birkstraa^ 6 f 18,25 heeft bedragen en vraagt voorts machtiging tot het aanbrengen van 2 ge metselde schoorsteenen in plaats van de ijzeren rookkanalen, waarvoor een crediet noodig zal zijn van f 150,-. vestigt de aandacht op spoedige af samen stelling van de kohieren Hondehbelasting en straatbelasting vraagt als gevolg van bijzondere omstan digheden wijziging van het besluit tot verkoop van grond aan de Verl.Middenlaan. (raadsbesluit 11 Febr.1929 no.437/3) en wel door hem in plaats van 1 H.A. onge veer 5^41 M2 te verkoopen ad f 1,25 Per M2. Gedeputeerde Staten (19 Mrt.1929,3e Afd. no. 521/54-8) dringen aan op wijzigini van het raadsbesluit dd. 11 Eebr.1929 no. 437 tot verkoop van grond aan den hee Westhoff te Haarlem, (zie hierboven) deelt mede dat de H.V. "Hooit Gedacht en toch Verkregen" bereid gevonden is over te gaan tot aanvaarding van den grond complex Julianaplein en dat het transport zal plaats hebben op 15 April a.s. biedt ter vaststelling aan: den staat tin houdende de bedragen wegens verschuldigd vergunningsrecht door vergunninghouders. 03 Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 171