*t\u7y van den 19 Mrt. an naar door elden ad aan de wegens irkstraali t voorts 2 ge- van de crediet g samen- lasting omstan- t tot ienlaan. /3) en onge- 25 per 929.3e wi j zigir; 1929 den hee en) acht en 3 over rond ransport aat in luid igd ouders. BESLISSING. Het advies van den Directeur van 0.7/. zal worden ingewonnen. Besloten wordt te "berichten dat de Ge meente in dit geval bereid is 1/3 deel der kosten voor rekening der gemeente te nemen, doch dat het resteerende be drag door hem betaald moet worden. Besloten wordt de geleden schade ad f 18,25 °P te geven aa-n de assurantie- Maatschappij en den Directeur O.W. te machtigen de schoorsteenen te laten makeiji waarvoor hem een crediet wordt verleend van f 150,- De begrooting Grondbedrijf zal voor het doen dezer uitgaven dienen te worden gewijzigd. Aan den Secretaris wordt verzocht de noodige maatregelen dienaangaande te willen treffen. [Besloten wordt zoowel het schrijven van 1 den heer tfesthoff als dat van Ged.Staten te zenden aan de Commissie Grondbedrijf |met verzoek daarop te willen dienen van advies. Notificatie. Het vergunningsrecht -wordt overeenkomstig het rapport van den schatter vastgesteld tot een bedrag groot f 1387,50. f Je AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. (VI oKjLxAs T //-/- n f c/vfoT.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 172