JS4 :l 6 s "o 353. 3 5"4. 3 5 r. bS"6. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Inspecteur van het Lager Onder- wij s. Commandant van he Landstormverband Utrecht. Ged. Staten. Utredht idem. 3si. 4e Afdeeling. 3 Tl/ Gemeentebestuur Baarn. Wijkverpleging Soesterberg. 25 Mrt'29 30 Mrt'29 no.236. 19 Mrt'29 3e Afd. no. 494-/447 26 Mrt'29 2e Afd. no.3186/ 417. Mr t2 9 KORTE INHOUD. 28 Mrt'29 n0.32/19/ 39. zendt de goedkeuring op de bouwplannen van de nieuwe o.l. school te Soesterbei vergezeld van enkele aanwijzingen, gege ven door den bouwkundig inspecteur. vraagt beschikbaarstelling van een leslo kaal in de o.l. school Kerkebuurt ,nu heti gymnastieklokaal voor het geven van oefe ningen van den landstorm niet meer besciii baar is. zenden goedkeuring van het raadsbesluit voor het bouwen van 4 noodwoningen aan den Wieksl. weg. Ged.Staten bevelen hun schrijven aan de courante huurbedragen aan te houden doch het verschil tus- schen deze huurbedragen en de werkelijke opbrengst - in we zen armenzorg- ten las van Hoofdstuk IX Par.1 der begrooting te brengen in den vorm van huurtoeslag en wel tot een maximum van het exploitatie tekort berichten naar aanleiding van een gestel: vraag dat het nieuwe wegenreglement nog niet in werking zal treden en geven in overweging de nieuwe legger der wegen in te richten overeenkomstig het model van 1854. vestigt de aandacht op de door den Direc teur van O.W. in zijn rapport van 19 Fetal 1929 Doss.40/l genoemde bedragen ,vast tf| stellen overeenkomstig art.8 der verorde ning over het Wegenfonds» waarin deze be-1 dragen genoemd worden onder weg-type VII een bedrag van f 5»85 per M2» welk bedrag| echter gesteld moet worden op tenminste f 6,-. bericht dat het bereid is tijdelijk l8 schoolbanken ter beschikking te stellen van de gemeente, tot uiterlijk 1 Januari 1930. J zendt rekening en verantwoording over 19- alsmede de begrooting voor 193^ 3 C CT> Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 191