1 7> 3h-K U-l- BESLISSING )lannen ■Besloten wordt den Directeur van 0..v,in )esterberJI kennis te stellen met de aanwijzingen n, gege-|^(joor &en bouwkundig inspecteur gegeven, met opdracht daaraan gevolg te geven. mr jen leslo-l :t ,nu heil van oefe-l ;er beschiï ïbesluit ;en aan ;len hun ïdragen .1 tus- :rkelijkel ten lastjj >oting teI slag en .oitatie-l n gesteli ement nog| ven in wegen in del van en Direc- n 19 S'etejl ,vast tejj verorde^ deze be- ype VII lk bedrag] nminste ijk lB stellen Januari over 10 |3esloten wordt een leslokaal beschikbaar te stellen onder dezelfde vergoeding als gegolden heeft voor het gymnastieklokaal r Besloten wordt de (courante)huur in afwij van het exoloitatie-overzicht te bepalen op f 2,- per week en voorts door een wij ziging der gemeente-begrooting uitvoering te geven aan het besluit en het schrijven van Ged.Staten. king Aan het schrijven zal (geven. gevolg worden ge l-Iet intrekking van het reeds ter dezer jzake genomen besluit wordt thans beslo ten den Raad te adviseeren de bedragen (vast te stellen overeenkomstig het advies Wan den Directeur van O.W» echter met Uien verstande dat voor weg-type VII we gens kosten aanleg f 6,- wordt aangenomen ^sloten wordt een en ander ter kennis [te brengen van den Directeur van 0 [teneinde de banken over te brengen daar vaar ze blijken noodig te zijn. den Raad worden aangeboden. 10J. //t 0 JV Hifj jli Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. 9 Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ff 1 - AANMERKINGEN. I4V 6"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 192