vü. 3 t r- S s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. yin Voorzitter 3^1- R. K. Schoolbe stuur Soest. St.Petrus en Paulus ilx. idem. yi3 Voorzitter 19 Mrt'29 19 Mrt'29 yU. Directeur 0.V7, 2 April'29 W.v.d.Velden. Soest. 5.van Hoeven Soest. 25 Mrt'29 15 Mrt'29 stelt voor den Raad ter vaststelling aan te Meden een besluit tot wijziging der 4 grooting 1929 in verband met het voorne men tot aankoop van een nieuwe motorbrand spuit vraagt ten behoeve der B.K. Jongensschool de noodige gelden te willen verstrekken voor het aanschaffen van eenige leermid delen wegen definitieve invoering van het 7e leerjaar. vraagt ten behoeve van het gymnastiek onderwijs in het lokaal der R.K. U.L.0. school beschikbaarstelling van gelden noodig voor het aanschaffen van eenige benoodigdheden te gebruiken bij het gym nast iekonderwij s deelt mede dat de heer van Asselt hoof! der Mngendaalschoolhem in een onderhoud heeft medegedeeld dat het bestuur der school in zijn geheel is afgetreden en het onderwij zend personeel op wachtgeld is gesteld, doch dat een geheel nieuw be stuur zal optreden. Het blijkt echter dat de mededeeling te vaag is om een juist oordeel te kunnen vormen omtrent den gang van zaken aan voormelde school. adviseert aan den bouwondernemer P.P. Bruinsma ontheffing te verleenen van art. 8 der bouwverordening, noodig voor den bouw van 5 landhuisjes aan den Verl.Postvij! te Soesterberg op een terrein Kad.Gem.Soesij sectie E. no. 187 en 1512 onder verplich ting tot betaling van f 1237»50 i*1 Wegenfonds en afstand van grond teneinde de Yerl.Postweg ter plaatse op 14 M. te kunnen brengen (7 M. uit het hart van den weg) vraagt ten behoeve van MevrJed.G.Stam vergunning tot het plaatsen van een dak venster aan het perceel Burg.Grothestraat 71. vraagt wijziging van zijn bouwvergunning verleend bij besluit van 15 Januari 1929* CJ 3 C CD KORTE INHOUD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 193