yyruj7 5 t ifs- mg aan ng der b(, voorne- torbrand nsschool rekken eermid- van het! tiek- U.L.0. lden enige et gym- t hoofll nderhoudf ur der en en htgeld ieuw be~ hter dat,II juist den gang P.P. van art. r den rl.Postwjj .Gem. Soest erplich- n het ,eneinde M. te van den r.Stam :en dak hes traat I ■gunning ,ri 1929' BESLISSING. AANMERKINGEN. Vordt besloten. Besloten wordt den Raad voor te stellen de medewerking te verleenen. idem. icji A*rvo. Aangezien de vergadering het noodig oor deelt omstandig op de hoogte te zijn van hetgeen met de Engendaalschool gaat ge beuren wordt besloten aan het bestuur te verzoeken schriftelijk mede te deelen welke besluiten door haar genomen zijn. M ^57 -t •ontheffing jesloten wordt de te verleene onder de voorwaarden door den Directeur van O.W. gesteld. a 4*>. Z/z De vergunning wordt verleend. Av <Z//{P •ordt verleend. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 194