k.fljr BESLISSING. Je vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij- llage gevoegd onder de nrs. 2/17, 1/12, [1/43, 1/48. en 1/42. ■De vergunningen waaraan ontheffingen [zijn verbonden zullen eerst van kracht ■zijn wanneer aan de gestelde voorwaarden ■volledig is voldaan. fordt goedgekeurd, Besloten wordt Mej.H.van Raalten te 3aarn te benoemen tot tijdelijk onder wijzeres aan de O.L.School aan de Beetz- Laan voor het tijdvak van 25 Febr.tot en piet 8 Mrt 1929 alsmede voor het tijd vak dat Mej.J.C. v.d.Broek verhinderd is onderwijs te geven aanvangende 14 Mrt. L929. De /belooning zal worden berekend nar de voor Mej.van Raalten geldende panvangswedde verminderd overeenkom stig art.1 van het bezoldigingsbesluit. besloten wordt Mej .A.G-.Koopmans te be noemen tot tijdelijk onderwijzeres aan le O.L.school te Soesterberg zulks in- Waande 1 April 1929 tegen een belooning oerekend naar de voor haar geldende aan- rangswedde. jr V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. V AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 196