NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. 33 van de der op S-t z. dag, den /V:<!92^. Tegenwoordig de heeren: Secretaris..ëjFeZ-S. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den /J t .///f1 Ij worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen s(j*kk&n en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers r f tot en met ...Om* van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn° is ter vergadering aanwezig De Secretaris De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 300