ÖJ sy. ,3.. a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter L.A.Heij ster 1s-Gravenzande, Voorzitter 5TI1. H.G.Hartog. Zaandam. yfl 3 Voorzitter Voorzitter stelt over te gaan tot vaststelling van eenige pensioengrondslagen van onderwij. zend personeel aan openbare lagere schol in deze Gemeente. bericht de benoeming tot ambtenaar ten kantore van den Gem. ontvanger met ingang van 1 Juli 1929 te aanvaarden. stelt voor het besluit te nemen tot het ten name van Johannes Klaassen alhier staande verlof voor den verkoop van alco. ïolhoudenden drank anderen dan sterken irank in te trekken, wegens ingeleverde afstandsverklaring. 27 April'2 KORTE INHOUD. vraagt verlof voor den verkoop van alc) holhoudenden drank anderen dan sterken drank in de beneden localiteit van het perceel Kad. Gem.Soest Sectie II.no.2135 plaatselijk gemerkt Soesterb. straat 4aJ deelt mede dat MejHille, secretares! van de Vereeniging Eerste Hulp bij Onge lukken alhier hem een schrijven heeft overhandigd van de H.V. Handels Mij Mercator te s-Gravenhage waaruit blij dat genoemde Vennootschap bereid is kos teloos 00 een of ander punt in deze g meente een roode kruis zuil te plaatseïij indien hiervoor vanwege het gemeentebe stuur een verzoek wordt gedaan en aang«' toond kan worden dat bij plaatsing van een roodekruis zuil aan eene behoefte wordt voorzien. biedt ter goedkeuring aan een ontwerp besluit tot wijziging der gem.begrootte I929 no, 21/14 en tot wijziging der grooting Grondbedrijf 1929» no. 22/6. r G Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 327