BESLISSING. |V stgesteld worden de volgende pensioen grondslagen jiej. A.E.Rupp C.J.van Beemen .Blo eciendaal !ej. J.C. van den Broek Stuurman lP-\. van Meurs per 1 Dec'28 1 !Tovi28 H'ievr. J. de Ru i ter-Kraai - kamp *537»-- 1205,— 1785,— 2365,-- 2392,-- 1840,— 1794,— 1785,— lordt goedgevonden. Eet besluit wordt genomen. Aangezien aan de wettelijke voorschriftejji ten inzien dezer aanvrage is voldaan |tordt besloten het gevraagde verlof te ferleenen. Besloten wordt van deze gelegenheid tot pet verkrijgen van een roodekruis zuil lankbaar gebruik te maken. Aan den voor- Bitter wordt overgelaten de aanwijzing bun de plaats waar deze zuil zou leun en v/orden opgericht. ■uilen den Raad ter vaststelling worden |angeboden. V t-"« Ui. jr 1 oh. 17 ^cLetXu-^ (iHl. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. V Sol CLuXuv<.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 328