BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ged.Staten, Utrecht .Bamberg. Batenburglaan Soesterberg. H.G.Hartog. Soest Gem.Gscretari s (Aanstelling in vasten dienst Mej.A.C, van de Giessen) Vereeniging Het Vaderland getrouw. 22 Mrt'29 Algemeene Gymnas- 8 Hei'29 tóek Vereeniging "De Soester Turn- c lub11 Soest. Gem.Ontvanger. DirOpenb.Verken. idem. 21 Mei'29 3e Afd. no1078/ 956. 23 Mei'29 14 Mei'29 18 Mei'29 ÏTo.114/4 Ho. 76/4 21 Mei'29 KORTE INHOUD maken bezwaar tegen verantwoording der uitgaven voor aanleg brandkranen in den 'kapitaaldienst .(Raadsbesluit 29 April 1929, 4e Afd. no.2l/9)« verzoekt rentevergoeding over het door hes gestorte bedrag in het wegenfonds. vraagt toestemming tot het olaatsen van stoelen en tafels op het trottoir voor zijn perceel Soesterb. straat 4a. adviseert naar aanleiding van een verzog van MejA.C. van de Giessen tot hare aanstelling in vasten dienst in de betrek-) king van klerke typiste ter gemeente secrei tarie, ingaande 1 Juli 1929 met een bezol-j diging overeenkomstig de salarisregeling t.w. f 900,- met 3 éenj. verhoogingen van f 100,- en 3 tweej. verhoogingen van f 105 tot f 1500,- per jaar. bericht voornemens te zijn eene collecte te houden. vr agt toestemming tot het houden eener r loting ten bate van het toestellenfonds. verzoekt intrekking van het mandaat tot ontvangst van de bij besluit van 15 ®ct. 1928 3e Afd. no. 4/100 genoemde bedrag8' door J.2. de Jong te Eemnes in het 'Zegen- fonds te storten. adviseert nader omtrent ruiling van groni met den heer M.Scheffer te Soesterberg- adviseert tot verkoop van hakhout. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 329