I X Jn BESLISSING. esloten wordt Ged.Staten te "berichten, t het college niet accoord kan gaan _;öt de door hen wenschelijk geachte f/ijzing wan dekking dezer uitgaven,aan gezien de brandkranen meerdere jaren hoeten dienst doen en de technische iienst den levensduur schat op minstens 20 jaar. ïesloten wordt adressant te "berichten lat hem aan het eind van het dienstjaar iranaf 29 -5,ebr.'29 eene rente zal worden ergoed van 4% over f 266, Indien "bij de politie tegen eene vergun ing geen bezwaar bestaat, v/ordt deze oegestaan onder de gebruikelijke voor aarden. Eet algemeene stemmen wordt MejA.C. •an de Giessen, ingaande 1 Juli 1929 Ln vasten dienst der Gemeente aangesteld in de betrekking van klerke typiste ter secretarie met een bezoldiging zooals leze hiernevens is vermeld. Een en ander behoudens het besluit van den Raad tot rerleening der aan de betrekking ver- Donden vaste jaarwedde. )e collecte zal niet worden gestuit. )e vergunning wordt verleend. h ■ngezien het termijn, binnen welke de -°j-'Ling had moeten plaats vinden wordt loten het ontvangst-mandaat in te trekken. vergadering kan zich met het advies eenigen. Besloten wordt den Raad Onovereenkomstig een voorstel te doen. esloten wordt maatregelen te nemen tot penoaren verkoop. fa yczu/J'.tush V oJcLl»JUa~(' V «4 Ji S 2>r. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 330