ib 7 BESLISSING. esloten wordt Ged.Staten te "berichten at de wegenschouw h eeft plaats gehad aanleiding gegeven heeft tot hej ma- i van enkele opmerkingen, waaraan ge volg zal worden gegeven. esloten wordt den Raad onder overlegging i het rapport andermaal het "benoodigde orediet aan te vragen, t.w. f 1100,-. esloten te gaan. wordt niet op zijn voorstel in Jordt besloten. [Besloten wordt Ged.Staten een verduide lijking te geven van het raadsbesluit overeenkomstig de bijlagen hiernevens gevoegd. Besloten wordt deze aangelegenheid in handen te stellen van den wethouder van Onderwijs, teneinde op Maandag, 3 Juhi a.s. een conferentie te houden met het schoolbestuur en den Directeur van 0.7/, In tegenwoordigheid van den Directeur wordt na overleg besloten voor de hoog noodige verbetering van den weg met kolensintels een crediet toe te staan van f 400,- Deze kosten zullen bestred worden uit den post Schoolbouw aange zien deze verbetering onmiddellijk ver- baset houdt met den schoolbouw als zijr de deze weg de eenige toegangsweg. en l-^ ad -j ii. B aJcLut- AANMERKINGEN. SJ//' t i-i o. V V- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 332