BESLISSING. )e Tolggnöl* beslissingen worden, genomen: l.no.l/66 ontheffing te ver le en en art.1^ Ier bouwerordening 30vergunning te verleenen. >.l/?l de vergunning te verleenen. no.l/69 idem. |no.l/72 idem. |no.l/64 idem. ,:loten wordt den Raad voor te stellen l(mondeling) het zakelijk recht ten be- ïoeve der I.'aatscha ;rpi j 03 den "benoodigde|n grond der gemeente voor nevens staand |óoel te vestigen en de hij de stukken evoegde ontwerp-overeenkomst aan te an. oed ;evonden. e vrijstelling wordt verleend op grond an maatschappelijk werk. ont erp-voordracht wordt goedgekeurd b ie volgende benoembaren: sjR.E.H. de Steur te Drumpt. |9. J.C. van Os, te Sleeu 'ijk. [e. A.G.I'oopmans te Soest. 17 aj \A' £ir. l, g V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. j- CU AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1929 | | pagina 334